Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Klauzula informacyjna Zespółu Szkół w Czaczu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:


Administrator danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych, oraz danych osobowych uczniów będzie
Zespół Szkół w Czaczu z siedzibą w Czaczu przy ulicy Parkowej 2
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Czacz, ul. Parkowa 2, 64-030 Śmigiel
b) telefonicznie: +48 (65) 518-02-27,
c) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Inspektor ochrony danych
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Grzegorz Król. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Cele i podstawy przetwarzania
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, oraz dane osobowe uczniów w celu:
a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
d) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996 t.j.)
e) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.0.1457 t.j.)
f) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Dz.U.2018.0.967 t.j.


Odbiorcy danych osobowych
4. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, oraz dane osobowe uczniów będą:
a) podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Zespole Szkół
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, System Informacji Oświatowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami
d) instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania


Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Okres przechowywania danych
6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe, oraz dane osobowe uczniów do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.


Prawa osób, których dane dotyczą
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)


Informacja o wymogu podania danych osobowych
8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
a) podanie danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 a), d), e), f) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów
b) podanie danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 b) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.
c) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 c) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.


Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, oraz danych osobowych uczniów nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.